На основу члана  64. става 1. тачке 8. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број:05/15-пречишћен текст) и члана 23. става 9. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, бро 7/15, 2/16, 6/17 ,12/17 и 14/17 ), Председник општине Мали Зворник, на предлог Општинског већа општине Мали Зворник, дана  17.11.2017.године донео је следећу 

О Д Л У К У

о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Мали Зворник

 Пословног простора у пословној згради у  Брасини , у поступку прикупљања писмених понуда

Члан 1.

Закуподавац пословног простора је општина Мали Зворник.

Даје се у закуп пословни простор у јавној својини општине Мали Зворник у поступку прикупљања писмених понуда и то:    

          Пословни простор у Пословној згради на катастарској парцели број 498/3  из листа непокретности број 1039 КО Брасина који се састоји из: пословног објекта, котларнице, надстрешнице и портирнице, укупне површине 1.440,96 m2 , oд чега је:

             I Пословни објекaт:

                    Сутеренски део објекта који је претежно изнад земље:

                     Просторија бр.1 величине   27,60 x9,80  =  270,48 m2

                     Просторија бр.2 величине   14,32 x9,85  =  144,052 m2

                     Просторија бр.3 величине    9,14 x9,85   =     90,029 m2

                     Приземни део пословног објекта :

                     Предпростор – величине       13,50 x3,45      =  46,57 m2

                     Хала              – величине       44,0 x15,75       = 693,0 m2

                     Канцеларија – величине        3,45 x2,10        =     7,25 m2

                             -величине          5,85 x 3,70      =  21,64 m2

                             -величине          8,40 x 3,70      =  31,08 m2

II   Котларница  величине            10,15×4,95      = 50,24 m2

III Надстрешница величине   10,10 x7,80         = 78,78 m2

IV Портирница величине        3,20×2,45            = 7,84 m2


Право на подношење писмених понуда имају предузетници или правна лица која имају седиште, огранак или неки други организациони облик на територији општине Мали Зворник и који прихвате обавезу да у наведеном пословном простору у производној делатности, у року од две године од дана ступања у посед пословног простора, на неодређено време запосле најмање  30  нових радника.

Од права на подношење писмених понуда изузимају се следећи предузетници и правна лица:

  1. Прaвна лица и предузетници  у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;
  2. Који имају доспеле, а неизмирене обавезе у Општини Мали Зворник;
  3. У којима Република Србија, аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе има учешћа у власништву;
  4. Који су  у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи,
  5. Којима је био раскинут уговор о додели подстицајних средстава од Комисије за доделу државне помоћи или Министарства привреде Републике Србије.

      Рок трајања закупа је 10 година.

      Јавно отварање приспелих понуда обавиће се дана 06.12.2017. године у згради општине Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, Мали Зворник у сали Општинског већа у 10 часова.

      Рок за достављање писмених понуда је 8 дана од дана објављивања Огласа у листу ,,Лозничке новости“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Понуде у наведеном року доставити препорученом поштанском пошиљком у затвореној коверти на којој је назначено ,,Понуда за закуп пословног простора – у пословној згради у Брасини, не отварати“ на адресу општина Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник, или их у наведеном року, уз идентичну назнаку на коверти, предати на шалтеру писарнице општине Мали Зворник.

      Увид у документацију у вези са непокретношћу која се даје у закуп биће могуће  извршити у згради општине Мали Зворник у улици Краља Петра I број 38, Мали Зворник у канцеларији број 17, Општинске управе општине Мали Зворник у периоду од 7 до 15 часова сваког радног дана.

      Висина закупнине за пословни простор је  6.418,88  динара месечно, без ПДВ.а.

      Сви понуђачи дужни су положити депозит у износу од  5.000,00 динара уплатом на текући рачун Општинске управе Мали Зворник број 840-789804-38 са позивом на број  97 97–065.

      Понуђач који буде изабран за најповољнијег дужан је да приложи банкарску гаранцију за испуњење својих обавеза из уговора о закупу у висини од  6.418,88 динара за први месец закупа или да уплати шест закупнина унапред.

      Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда је седам дана од дана јавног отварања приспелих понуда.

      У понуди се обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

      Непокретности које се издају у закуп могу се разгледати радним данима током трајања рока за доставу понуда у периоду од 7:00 до 15:00 часова.

      Непокретност се не може давати у подзакуп.

      Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ да понудилац, на територији општине Мали Зворник има седиште, огранак или неки други организациони облик, доказ о уплати депозита, број новозапослених радника за које понудилац узима обавезу за запошљавање у складу са Огласом, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве. Уз понуду доставити следеће потписане и оверене изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу  на меморандуму фирме:

 – изјаву да није у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи,

– изјаву да није у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи,

– изјаву да није раскинут уговор о додели подстицајних средстава од Комисије за доделу државне помоћи или Министарства привреде Републике Србије.

 

Уз понуду доставити уверење Локалне пореске администрације општине Мали Зворник о измиреним обавезама по основу локалних изворних јавних прихода.

      Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

      Критеријум за избор најповољнијег понуђача је број новозапослених радника на неодређено време за које ће подносилац пријаве прихватити обавезу запослења у складу са наведеним условима.

      Сви понуђачи ће о избору закупца бити обавештени писменим путем у року од седам дана од дана  доношења одлуке.

      Уколико у поступку два или више раздвојених понуђача понуде исти број новозапослених радника на неодређено време, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти број радника, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним бројем новозапослених радника у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

      Уколико понуђачи из претходног става у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним бројем радника, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

      Уколико подносилац писмене понуде не прихвати  висину закупнине и обавезу о запошљавању минимално 30 нових радника у пословном простору или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

      Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне и једна понуда.

      Додатне информације везане за објављен оглас моћи ће се добити на број телефона 015 7-195-198    лице за контакт  Весна Дукић, дипл.правник.

Члан 2.

   Поступак давања пословног простора у закуп спровешће Комисија за спровођење поступка за давање у закуп предметног пословног простора коју ће посебним решењем образовати председник општине Мали Зворник,  која ће након спровођења поступка давања предметног пословног простора у закуп изабрати најповољнијег понуђача и записник са одговарајућим предлогом доставити надлежном органу ради доношења коначне одлуке о давању пословног простора у закуп.

 Члан 3.

   Права и обавезе из закуподавног односа општине Мали Зворник и закупца биће регулисани посебним уговором.

Члан 4.

   Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Мали Зворник“ а на снагу ступа наредног дана од дана објављивања, такође ће бити објављена и  на веб страници Општине Мали Зворник. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 

Број: 06- 2210                                                                                          Председник општине

Дана:17.11.2017.године                                                                      Зоран Јевтић дипл.инж.руд

Мали Зворник 

        

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у члану  64. ставу 1. тачке 8. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број:05/15-пречишћен текст) и члану 23. става 9. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 7/15,2/16,6/17,12/17 и 14/17 ), којима је утврђена надлежност Председника општине да на предлог Општинског већа доноси одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник односно утврђени услови под којима се пословни простор може дати у закуп ради стицања прихода и стимулације запошљавања на подручју Општине.

Износ закупнине одређен је на основу Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 7/15, 2/16, 6/17 , 12/17 и 14/17 ).

Доношењем одлуке се жели поспешити привредна активност на територији општине на начин привлачења потенцијалних инвеститора, запошљавањем незапослених лица као и остварити приход од закупнине. Ради што раније реализације наведеног циља потребно је да Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине Мали Зворник“.

Средства за реализацију одлуке биће обезбеђана у буџету општине Мали Зворник

Због свега наведеног Општинско веће предлаже Председнику општине да донесе одлуку као у предложеном тексту.

 

Општинско веће
Општине Мали Зворник

 Одлука о давању у закуп>>>