Na osnovu člana  64. stava 1. tačke 8. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj:05/15-prečišćen tekst) i člana 23. stava 9. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, bro 7/15, 2/16, 6/17 ,12/17 i 14/17 ), Predsednik opštine Mali Zvornik, na predlog Opštinskog veća opštine Mali Zvornik, dana  17.11.2017.godine doneo je sledeću 

O D L U K U

o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Zvornik

 Poslovnog prostora u poslovnoj zgradi u  Brasini , u postupku prikupljanja pismenih ponuda

Član 1.

Zakupodavac poslovnog prostora je opština Mali Zvornik.

Daje se u zakup poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Zvornik u postupku prikupljanja pismenih ponuda i to:    

          Poslovni prostor u Poslovnoj zgradi na katastarskoj parceli broj 498/3  iz lista nepokretnosti broj 1039 KO Brasina koji se sastoji iz: poslovnog objekta, kotlarnice, nadstrešnice i portirnice, ukupne površine 1.440,96 m2 , od čega je:

             I Poslovni objekat:

                    Suterenski deo objekta koji je pretežno iznad zemlje:

                     Prostorija br.1 veličine   27,60 x9,80  =  270,48 m2

                     Prostorija br.2 veličine   14,32 x9,85  =  144,052 m2

                     Prostorija br.3 veličine    9,14 x9,85   =     90,029 m2

                     Prizemni deo poslovnog objekta :

                     Predprostor – veličine       13,50 x3,45      =  46,57 m2

                     Hala              – veličine       44,0 x15,75       = 693,0 m2

                     Kancelarija – veličine        3,45 x2,10        =     7,25 m2

                             -veličine          5,85 x 3,70      =  21,64 m2

                             -veličine          8,40 x 3,70      =  31,08 m2

II   Kotlarnica  veličine            10,15×4,95      = 50,24 m2

III Nadstrešnica veličine   10,10 x7,80         = 78,78 m2

IV Portirnica veličine        3,20×2,45            = 7,84 m2


Pravo na podnošenje pismenih ponuda imaju preduzetnici ili pravna lica koja imaju sedište, ogranak ili neki drugi organizacioni oblik na teritoriji opštine Mali Zvornik i koji prihvate obavezu da u navedenom poslovnom prostoru u proizvodnoj delatnosti, u roku od dve godine od dana stupanja u posed poslovnog prostora, na neodređeno vreme zaposle najmanje  30  novih radnika.

Od prava na podnošenje pismenih ponuda izuzimaju se sledeći preduzetnici i pravna lica:

  1. Pravna lica i preduzetnici  u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći;
  2. Koji imaju dospele, a neizmirene obaveze u Opštini Mali Zvornik;
  3. U kojima Republika Srbija, autonomna pokrajna ili jedinica lokalne samouprave ima učešća u vlasništvu;
  4. Koji su  u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći,
  5. Kojima je bio raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava od Komisije za dodelu državne pomoći ili Ministarstva privrede Republike Srbije.

      Rok trajanja zakupa je 10 godina.

      Javno otvaranje prispelih ponuda obaviće se dana 06.12.2017. godine u zgradi opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u sali Opštinskog veća u 10 časova.

      Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 8 dana od dana objavljivanja Oglasa u listu ,,Lozničke novosti“. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja. Ponude u navedenom roku dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno ,,Ponuda za zakup poslovnog prostora – u poslovnoj zgradi u Brasini, ne otvarati“ na adresu opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, 15318 Mali Zvornik, ili ih u navedenom roku, uz identičnu naznaku na koverti, predati na šalteru pisarnice opštine Mali Zvornik.

      Uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnošću koja se daje u zakup biće moguće  izvršiti u zgradi opštine Mali Zvornik u ulici Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u kancelariji broj 17, Opštinske uprave opštine Mali Zvornik u periodu od 7 do 15 časova svakog radnog dana.

      Visina zakupnine za poslovni prostor je  6.418,88  dinara mesečno, bez PDV.a.

      Svi ponuđači dužni su položiti depozit u iznosu od  5.000,00 dinara uplatom na tekući račun Opštinske uprave Mali Zvornik broj 840-789804-38 sa pozivom na broj  97 97–065.

      Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg dužan je da priloži bankarsku garanciju za ispunjenje svojih obaveza iz ugovora o zakupu u visini od  6.418,88 dinara za prvi mesec zakupa ili da uplati šest zakupnina unapred.

      Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda je sedam dana od dana javnog otvaranja prispelih ponuda.

      U ponudi se obavezno navodi broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

      Nepokretnosti koje se izdaju u zakup mogu se razgledati radnim danima tokom trajanja roka za dostavu ponuda u periodu od 7:00 do 15:00 časova.

      Nepokretnost se ne može davati u podzakup.

      Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz da ponudilac, na teritoriji opštine Mali Zvornik ima sedište, ogranak ili neki drugi organizacioni oblik, dokaz o uplati depozita, broj novozaposlenih radnika za koje ponudilac uzima obavezu za zapošljavanje u skladu sa Oglasom, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Uz ponudu dostaviti sledeće potpisane i overene izjave pod materijalnom i krivičnom odgovornošću  na memorandumu firme:

 – izjavu da nije u teškoćama, u smislu propisa kojima se uređuju pravila za dodelu državne pomoći,

– izjavu da nije u obavezi povraćaja nedozvoljene državne pomoći,

– izjavu da nije raskinut ugovor o dodeli podsticajnih sredstava od Komisije za dodelu državne pomoći ili Ministarstva privrede Republike Srbije.

 

Uz ponudu dostaviti uverenje Lokalne poreske administracije opštine Mali Zvornik o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih izvornih javnih prihoda.

      Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju.

      Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je broj novozaposlenih radnika na neodređeno vreme za koje će podnosilac prijave prihvatiti obavezu zaposlenja u skladu sa navedenim uslovima.

      Svi ponuđači će o izboru zakupca biti obavešteni pismenim putem u roku od sedam dana od dana  donošenja odluke.

      Ukoliko u postupku dva ili više razdvojenih ponuđača ponude isti broj novozaposlenih radnika na neodređeno vreme, komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti broj radnika, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim brojem novozaposlenih radnika u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

      Ukoliko ponuđači iz prethodnog stava u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnim brojem radnika, komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

      Ukoliko podnosilac pismene ponude ne prihvati  visinu zakupnine i obavezu o zapošljavanju minimalno 30 novih radnika u poslovnom prostoru ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

      Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne i jedna ponuda.

      Dodatne informacije vezane za objavljen oglas moći će se dobiti na broj telefona 015 7-195-198    lice za kontakt  Vesna Dukić, dipl.pravnik.

Član 2.

   Postupak davanja poslovnog prostora u zakup sprovešće Komisija za sprovođenje postupka za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora koju će posebnim rešenjem obrazovati predsednik opštine Mali Zvornik,  koja će nakon sprovođenja postupka davanja predmetnog poslovnog prostora u zakup izabrati najpovoljnijeg ponuđača i zapisnik sa odgovarajućim predlogom dostaviti nadležnom organu radi donošenja konačne odluke o davanju poslovnog prostora u zakup.

 Član 3.

   Prava i obaveze iz zakupodavnog odnosa opštine Mali Zvornik i zakupca biće regulisani posebnim ugovorom.

Član 4.

   Ova Odluka biće objavljena u „Službenom listu opštine Mali Zvornik“ a na snagu stupa narednog dana od dana objavljivanja, takođe će biti objavljena i  na veb stranici Opštine Mali Zvornik. 

PREDSEDNIK OPŠTINE MALI ZVORNIK

 

Broj: 06- 2210                                                                                          Predsednik opštine

Dana:17.11.2017.godine                                                                      Zoran Jevtić dipl.inž.rud

Mali Zvornik 

        

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u članu  64. stavu 1. tačke 8. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj:05/15-prečišćen tekst) i članu 23. stava 9. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj 7/15,2/16,6/17,12/17 i 14/17 ), kojima je utvrđena nadležnost Predsednika opštine da na predlog Opštinskog veća donosi odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik odnosno utvrđeni uslovi pod kojima se poslovni prostor može dati u zakup radi sticanja prihoda i stimulacije zapošljavanja na području Opštine.

Iznos zakupnine određen je na osnovu Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj 7/15, 2/16, 6/17 , 12/17 i 14/17 ).

Donošenjem odluke se želi pospešiti privredna aktivnost na teritoriji opštine na način privlačenja potencijalnih investitora, zapošljavanjem nezaposlenih lica kao i ostvariti prihod od zakupnine. Radi što ranije realizacije navedenog cilja potrebno je da Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom listu opštine Mali Zvornik“.

Sredstva za realizaciju odluke biće obezbeđana u budžetu opštine Mali Zvornik

Zbog svega navedenog Opštinsko veće predlaže Predsedniku opštine da donese odluku kao u predloženom tekstu.

 

Opštinsko veće
Opštine Mali Zvornik

 Odluka o davanju u zakup>>>