Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:105-16
Дана:15.12.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                            Општинско Веће општине Мали Зворник, расписује 

О Г Л А С 

за пријем у радни однос начелника Општинске управе општине Мали Зворник на мандатни период од 5 година, 

Назив радног места:Начелник Општинске управе-положај у I групи

Број извршилаца: 1 (један).

           Услови: високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири  године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) из научне области правних наука – правни факултет, најмање 5 година радног искуства у струци и положен државни стручни испит.

            Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и опште  услове: 

1. да је држављанин Републике Србије,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. да има општу здравствену способност,

4. да има прописану стручну спрему,

5. да није правоснажно осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

6. да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

7. да испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у органу.

 

Уз пријаву приложити следећу документацију у оргиналу или овереној фотокопији:

–    Оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету

–    Потврду о радном искуству у струци

–    Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци)

–    Уверење о општој здравственој способности (доставља се накнадно по доношењу одлуке о избору)

–    Уверење о положеном државном-стручном испиту  за рад у органима државне управе

–    доказ да није правоснажно осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

–    доказ да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна комисија ће обавити усмени разговор о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.              

 

Пријаве слати у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа у дневним новинама „Данас“ са назнаком,  „За оглас“, на адресу:Општина Мали Зворник, Општинска управа, ул. Краља Петра I, бр. 38, 15318 Мали Зворник-Конкурсној комисији за спровођење изборног поступка. Контакт телефон:015/412-035, Весна Илић, дипл. правник.

                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                    Зоран Јевтић, дипл. инж. рударства

Оглас>>>