Одлуком Скупштине општине Мали Зворник о признањима и накнадама (,,Сл. лист општине Мали Зворник“ број 5/09 и 8/19) утврђене су признања и награде општине Мали Зворник која се додељују поводом Дана општине као посебан облик друштвеног признања за  изузетне резултате и достигнућа у области привреде, друштвених и других делатности.

Чланом 2. предметне Одлуке утврђено је да су признања општине Мали Зворник Повеља општине Мали Зворник и Плакета општине Мали Зворник, а чланом 18. исте Одлуке предвиђена је могућност доделе звања почасног грађанина Општине.

Члановима од 10. до 15. Одлуке о признањима и накнадама (,,Сл. лист општине Мали Зворник“ број 5/09) регулисан је поступак доделе признања и награда.

Награде и јавна признања општине Мали Зворник додељују се сходно критеријумима прописаним Одлуком, грађанину или групи грађана за заједничке резултате и достигнућа остварена радом и заслугама у: неговању демократских традиција и јачању заједништва грађана општине Мали Зворник, привредном развоју, културном стваралаштву, здравственој и социјалној заштити, просвети, спорту и другим делатностима, хумманитарним и добротворним активностима и испољавању храбрости у ванредним ситуацијама, спасавању људских живота и спречавању материјалних штета.

Критеријуми за доделу признања и награда за предузећа и приватне предузетнике, пољопривредне произвођаче и појединце који послују живе и раде на територији општине могу добити признање и награду на основу остварених значајних резултата у области привреде и приватног предузетништва и то ако:

 • остварују изузетне резултате рада који доприносе унапрећењу и развоју привреде, пољопривреде и приватног предузетништва у општини Мали Зворник;
 • у производњи и пословању послују са констатним успехом и остварују веће стопе раста производње и продуктивности рада, коришћењу производних капацитета, повећању запошљавања, извозу, и другим производним показатељима продуктивности;
 • остварују успешне призводне резултате који су изнад просечних резултата на подручју општине и ширем региону;
 • настоје да се у производњи примењују модернизација и инивација, што доприноси успешним привредним резултатима;
 • остварују развијене тржишно-економске односе у пословању;
 • отпочну са применом новог производног система или новог технолошког процеса или новог производа од изузетне вредности;
 • обезбеђују остваривање одговарајуће заштите животне средине у процесу приозводње и пословању.

Критеријуми за доделу награда и признања за организације, установе и појединце који послују, живе и раде на територији општине Мали Зворник из области друштвених делатности могу добити признање или награду, ако:

 • својом организацијом рада обезбеди успешно пословање, а тиме и боље и квалитетније задовољавање потреба већег броја грађана у овим областима на подручју општине, и то области образовања и васпитања ако остваре резултате изузетне вредности што је дало значајан допринос унапређењу и развитку образовног и васпитног рада у области теорије обрезовања и васпитања, у области организације и развоја школства и васпитног рада у образовној установи и – или на подручју општине;
 • у области здравства остваре организацију рада којом се већем броју грађана обезбеђује превентивна и основна здравствена заштита, а посебно да се обезбеди здр. заштита у ванредним околностима за време елементарних непогода, производних хаварија, епидемија, заразних болести и других масовних повреда и обољења и ако су својим радом и резултаима изузетних вредности дали значајан допринос развоју и унапређењу здравствене заштите;
 • у области социјалне заштите, на остваривању услова и обезбеђивању свих видова социјалне заштие грађана на подручју општине, као и организовању хуманитарних акција у општини и ширем региону;
 • учествују у организовању и залагању на спречавању настанка штета већих размера у отклањању последица посебних догађаја (елементарне непогоде, поплаве, земљотреси);
 • у области културе, уметности и просвете за дело изузетне вредности, односно за дело из области уметности и науке које је публиковано;
 • у области спорта и физичке културе ако је радом и резултатима изузетне вредности дат значајан допринос развоју и унапређењу и омасовљењу физичке културе на подручју општине;
 • у области новинарства, новинско достигнуће остваре објављивањем у гласилима штампи, редију или телевизији;
 • у области пројектовања, израде архитектонско-гређевински и други пројекат објекта из система по коме је објекат односно систем завршен или за израду урбанистичких планова за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела и
 • у области стваралаштва младих дођу до највреднијх остварења у научном и уметничком раду ученика и студената као што су самостални радови који представљају допринос одређеној области науке, оригинално тумачење неког проблема, делимично или потпуно ново решење практичне примене одређених научних резултата или уметничко достугнуће које се по вредности посебно истиче.

Предлог за доделу награда и признања може дати предсеедник општине, заменик председника општине, Општинско веће, предсеедник и заменик председника Скупштине општине, 10 одборника Скупштине општине као и сва правна и физичка лица, а одлуку о додели награда и признања, као и проглашењу почасног грађанина доноси председник општине.

Предлог за доделу признања и награда мора имати одговарајуће образложење са подацима на основу којих се може оценити значај остварења кандидата.

Дан општине Мали Зворник је 17.09.2022. године.

С’ обзиром на напред наведено, позивамо вас да уколико имате предлог за доделу признања и награда или звања почасног грађанина исти благовремено доставите Комисији за избор, именовања и друштвена признања Скупштине општине Мали Зворник најкасније до 15.08.2022. године.

С’ поштовањем,

                                    Председник
                                                                                   Комисије за избор, именовања и
                                                                                             друштвена признања
                                                                                                Младен Мићић, с.р.