30.07.2019. године

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

         Утврђени Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник даје се на јавну расправу од 30.07.2019 до 14.08. 2019. године.

 Извештај о одржаној Јавној расправи>>>

Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинско веће
Број: 06- 1370/1
Дана, 30.07.2019. године
МАЛИ  ЗВОРНИК

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

Утврђени Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник даје се на јавну расправу од 30.07.2019 до 14.08. 2019. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 14.08. 2019. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрт Одлуке о  накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник”.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Зоран Јевтћ, с.р.  

 

          На основу члана 112. став 1. и став 3. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана  30.07.2019.године, донело је 

ЗАКЉУЧАК  

        1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник. 

        2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник, који је саставни део овог закључка. 

       3. Јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник одржаће се од 30.07.2019 до 14.08.2019. године. 

        4. Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 14.08. 2019. године  у 10:00 часова.                                                 

        5. Овај закључак, објавити на интернет страници општине Мали Зворник.

 

Број: 06- 1370
У Малом Зворнику, 30. јула 2019. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О ОДЛУЦИ  О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  

  1. У поступку припреме Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник, Општинско веће општине Мали Зворник спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник  (у даљем тексту: Нацрт одлуке). 
  2. Нацрт одлуке са образложењем саставни је део овог програма. 
  3. Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 30.07.2019 до 14.08.2019. године. 
  4. Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања (округли столови, трибине, презентације и сл.) ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 14.08.2019.године у 10:00 часова. 
  5. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, са Нацртом одлуке  објављује се на интернет страници општине Мали Зворник www.malizvornik.rs
  6. Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Мали Зворник ”. 
  7.  По окончању јавне расправе Општинска управа  ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 8 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници општине Мали Зворник.