Комисија за реализацију мера енергетске санације, након спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, на седници одржаној дана 29.11.2022. године,  утврдила је  прелиминарну ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Мали Зворник, по објављеном  Јавном  позиву за доделу бесповратних средстава грађанима (домаћинствима) за енергетску санацију породичних кућа на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, бр. 06-1478/2 од 24.10.2022. године и то за меру:

  1. Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израда неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем
Редни број Име и презиме Место Укупан број бодова
1. Тања Перић Брасина 82,5
2. Стоја Смиљанић Мали Зворник 79
       
3. Милан Костић Брасина 76
4. Зоран Средојевић Радаљ 66

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник, а закључно са 02.12.2022. године.

На ову листу, подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник, а закључно са 07.12.2022. године и то подношењем на писарници у згради Општинске управе општине Мали Зворник.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну ранг листу, као и да донесе Одлуку о приговору која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу ревидиране прелиминарне листе Стручна комисија за праћење реализације мера енергетске санације врши теренски обилазак, ради увида у стање стамбених објеката.

За меру Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем, опредељено је укупно 1.000.000,00 динара, а обзиром да у складу са Правилником један крајњи корисник може остварити субвенцију у износу од 420.000,00 динара са  ПДВ-ом, крајњи корисници закључно са редним бројем 2. су остварили право на субвенцију.

НАПОМЕНА:

Уколико Скупштина општине Мали Зворник на наредној седници Скупштине приступи измени Правилника и средства која су неутрошена за мере енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, преусмери за соларне панеле, крајњи корисници који су испод црте, односно под редним бројем 3. и 4. оствариће право на субвенцију.

Комисија за реализацију мера
енергетске санације

Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.