Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, nakon sprovedenog Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, na sednici održanoj dana 29.11.2022. godine,  utvrdila je  preliminarnu rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije na teritoriji opštine Mali Zvornik, po objavljenom  Javnom  pozivu za dodelu bespovratnih sredstava građanima (domaćinstvima) za energetsku sanaciju porodičnih kuća na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, br. 06-1478/2 od 24.10.2022. godine i to za meru:

  1. Nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem
Redni brojIme i prezimeMestoUkupan broj bodova
1.Tanja PerićBrasina82,5
2.Stoja SmiljanićMali Zvornik79
    
3.Milan KostićBrasina76
4.Zoran SredojevićRadalj66

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik, a zaključno sa 02.12.2022. godine.

Na ovu listu, podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik, a zaključno sa 07.12.2022. godine i to podnošenjem na pisarnici u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu rang listu, kao i da donese Odluku o prigovoru koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu revidirane preliminarne liste Stručna komisija za praćenje realizacije mera energetske sanacije vrši terenski obilazak, radi uvida u stanje stambenih objekata.

Za meru Nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem, opredeljeno je ukupno 1.000.000,00 dinara, a obzirom da u skladu sa Pravilnikom jedan krajnji korisnik može ostvariti subvenciju u iznosu od 420.000,00 dinara sa  PDV-om, krajnji korisnici zaključno sa rednim brojem 2. su ostvarili pravo na subvenciju.

NAPOMENA:

Ukoliko Skupština opštine Mali Zvornik na narednoj sednici Skupštine pristupi izmeni Pravilnika i sredstva koja su neutrošena za mere energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, preusmeri za solarne panele, krajnji korisnici koji su ispod crte, odnosno pod rednim brojem 3. i 4. ostvariće pravo na subvenciju.

Komisija za realizaciju mera
energetske sanacije

Predsednik komisije
Biljana Spasenović, s.r.