На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 37. Статута општине Мали Зворник (,,Службени лист општине Мали Зворник“ број 5/15 – пречишћен текст) и члана 18. Статута Јавног комуналног предузећа ,,Дрина“ Мали Зворник (,,Службени  лист општине Мали Зворник“ број 12/16), Скупштина општине Мали Зворник на петој редовној седници одржаној дана 22.12.2016. године, донела је следеће 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ,,ДРИНА“ МАЛИ ЗВОРНИК 

I

                              Именује се Драган Чикарић, дипломирани машински инжњер из Малог Зворника, за директора  Јавног комуналног предузећа ,,Дрина“ Мали Зворник, на мандатни период од четири године. 

II

              Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

III

             Драгану Чикарић, као директору Јавног комуналног предузећа ,,Дрина“ Мали Зворник одређује се зарада у нето износу од 64,000,оо (шездесет четири хиљаде) динара (у износ зараде нису урачуната давања за: топли оброк, минули рад и регрес). 

IV

          Ово решење је коначно. 

V

          Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Мали Зворник“ и на интернет страници општине Мали Зворник. 

Образложење 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Статутом општине Мали Зворник, чланом 37. став 1. тачка 9. прописано је да Скупштина општине именује директоре јавних предузећа чији је оснивач, у складу са законом.

Статутом Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, чланом 18. прописано је да директор има право на зараду, у складу са законом и одлуком оснивача.

Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној  07. октобра 2016. године,  донела је Одлуку о спровођењу новог  јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, чији је оснивач општина Мали Зворник и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“, Мали Зворник.

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 85/16 у петак 14.10.2016.године, дневном листу „Данас“ и на интернет страници општине Мали Зворник.

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ .

            Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, коју је именовала Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној 11. јула 2016.

           Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за подношење пријава, констатовала је да је на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, благовремено поднета једна пријава. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 5. децембра 2016. године а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила је списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник и то: 

–   Драган Чикарић, дипломирани машински инжњер из Малог Зворника 

         Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.

         На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 12. децембра 2016. године, утврдила резултате за кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним  предузећима, саставила Ранг листу кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник  на коју је уврстила кандидата који је испунио прописане услове за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник.

          На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник  и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, Комисија за избор, именовања и друштвена признања утврдила  је предлог Решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“, Мали Зворник, односно предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, именује први кандидат са Ранг листе, Драган Чикарић, дипломирани машински инжeњер из Малог Зворника, на период од четири године.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06- 2451  

Дана: 22.12.2016. године. 

Мали Зворник

                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                           Радован Тадић,с.р.

Решење>>>