23/06/2015

Општинска управа Мали Зворник се прикључује иницијативи за подршку сертификованим старим и уметничким занатима и пословима домаће радиности коју је покренуло Министарство привреде.

Сврха поступка сертификације јесте да се производи старих и уметничких заната и домаће радиности јасно разграниче од производа индустријске (масовне) производње и осталих занатских производа, односно да им се оваквим, додатним означавањем омогући успостављање и остваривање одређених олакшица и погодности, које могу утицати на стварање што повољнијег економског и законског амбијента, како за очување, тако и за развој и неговање ових специфичних привредних делатности.

Министарство привреде, Сектор за управне и надзорне послове у области привредних регистара, обавља надзор и сертификовање старих и уметничких заната и послова домаће радиности по захтевима привредних субјеката и води посебне Евиденције (Регистре) тако издатих сертификата.

Министарство привреде, обавља и послове надзора – сертификације у области старих и уметничких заната и послова домаће радиности и вођење посебне Евиденције (регистра) издатих сертификата.

Поступак сертификације спроводи се на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.

Информација о начину сертификовања производа старих и уметничких заната>>>

Образац сертификата>>>

Предлог могућих шифара делатности према Правилнику о пословима који се сматрају старим и уметничким занатима>>>

Ажурирани Регистар сертификованих старих и уметничких послова домаће радиности можете видети на сајту Министарства привреде>>>

Пример свечаног обрасца Сертификата>>>