ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Општинска управа Мали Зворник – Одељење за финансије, општу управу и друштвене делатности-Служба буџета, доставља Вам Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину.

Овогодишње упутсво за припрему одлуке о буџету општине даје се  без усвојене Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину и Упутства за припрему одлуке о буџету локалних власти за 2017. годину због тога што Влада РС и Министартсво финансија нису усвојили и доставили наведена документа у Законом прописаном року (5. јул.).

Ово Упутство је, међутим, израђено на основу важећег Закона о буџетском систему, Закона о финансирању локалне самоуправе и важећих основица за обрачун и исплату плата у државним органима и  јавним службама, Фискалне стратегије за 2015.годину  са пројекцијама за 2016. и 2017.годину и Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину са пројекцијама за 2016 и 2017.годину дато од Министарства финансија, те уколико се Упутством Министарства за 2016.одину дефинишу другачији параметри од параметара дефинисаних овим Упутством, Служба буџета ће благовремено доставити допуњено Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2016. годину са свим неопходним информацијама.

У складу са чланом 112. Закона, почевши од доношења о буџета за 2015. годину, све локалне самоуправе и корисници буџетских средстава су у обавези да своје финансијске планове планирају у складу са програмском методологијом.

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите Предлог финансијског плана за 2015. годину и наредне две фискалне године.

Корисници буџетских средтава су у обавези, да доставе предлоге финансијског плана, усвојен од надлежних органа, на прописаним обрасцима који су доступни на сајту општине и у служби буџета, на основу система јединствене буџетске класификације са детаљним образложењем  и описом расхода и издатака и са наведеним правним основом, као и извора финансирања. Предлог се доставља у писаном облику, потписан од стране директора и оверен печатом.  

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01.септембар 2015.године.

Распоред и пренос средстава буџетским корисницима у 2016. години вршиће се на бази тачно утврђених квота. Због тога је неопходно да што детаљније образложите и опишете своје расходе и издатке и тиме омогућите органу надлежном за буџет да благовремено и свеобухватно сагледа укупно потребна средства на нивоу општине, односно за све намене и све кориснике буџета, и у складу са тим достави Нацрт буџета за 2016.годину Општинском већу на утврђивање предлога Одлуке и  достави Скупштини општине на усвајање.

Упутство за припрему буџета oпштине Мали Зворник за 2016. са пројекцијама за 2017. и 2018. годину са пратећим обрасцима –  Образац финансијског плана,  Обрасци програмског буџета (табеле од 4 – 6), Прилог 1 и прилог 2, Образац 7 и Упутство за припрему програмског буџета Министарства финансија,, можете преузети са званичне интернет странице општине: www.malizvornik.rs.

За све додатне информације можете се обратити на телефоне: 015/471-896 и 472-862-Служба буџета.