ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

Opštinska uprava Mali Zvornik – Odeljenje za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti-Služba budžeta, dostavlja Vam Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2016. godinu.

Ovogodišnje uputsvo za pripremu odluke o budžetu opštine daje se  bez usvojene Fiskalne strategije za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu i Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalnih vlasti za 2017. godinu zbog toga što Vlada RS i Ministartsvo finansija nisu usvojili i dostavili navedena dokumenta u Zakonom propisanom roku (5. jul.).

Ovo Uputstvo je, međutim, izrađeno na osnovu važećeg Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o finansiranju lokalne samouprave i važećih osnovica za obračun i isplatu plata u državnim organima i  javnim službama, Fiskalne strategije za 2015.godinu  sa projekcijama za 2016. i 2017.godinu i Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2015. godinu sa projekcijama za 2016 i 2017.godinu dato od Ministarstva finansija, te ukoliko se Uputstvom Ministarstva za 2016.odinu definišu drugačiji parametri od parametara definisanih ovim Uputstvom, Služba budžeta će blagovremeno dostaviti dopunjeno Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2016. godinu sa svim neophodnim informacijama.

U skladu sa članom 112. Zakona, počevši od donošenja o budžeta za 2015. godinu, sve lokalne samouprave i korisnici budžetskih sredstava su u obavezi da svoje finansijske planove planiraju u skladu sa programskom metodologijom.

Uputstvo koje vam dostavljamo u prilogu, sadrži osnovne ekonomske pretpostavke, smernice i parametre na osnovu kojih ste u obavezi da izradite Predlog finansijskog plana za 2015. godinu i naredne dve fiskalne godine.

Korisnici budžetskih sredtava su u obavezi, da dostave predloge finansijskog plana, usvojen od nadležnih organa, na propisanim obrascima koji su dostupni na sajtu opštine i u službi budžeta, na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije sa detaljnim obrazloženjem  i opisom rashoda i izdataka i sa navedenim pravnim osnovom, kao i izvora finansiranja. Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora i overen pečatom.  

Prema budžetskom kalendaru, član 31. Zakona o budžetskom sistemu, rok za dostavljanje predloga finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije je  01.septembar 2015.godine.

Raspored i prenos sredstava budžetskim korisnicima u 2016. godini vršiće se na bazi tačno utvrđenih kvota. Zbog toga je neophodno da što detaljnije obrazložite i opišete svoje rashode i izdatke i time omogućite organu nadležnom za budžet da blagovremeno i sveobuhvatno sagleda ukupno potrebna sredstva na nivou opštine, odnosno za sve namene i sve korisnike budžeta, i u skladu sa tim dostavi Nacrt budžeta za 2016.godinu Opštinskom veću na utvrđivanje predloga Odluke i  dostavi Skupštini opštine na usvajanje.

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu sa pratećim obrascima –  Obrazac finansijskog plana,  Obrasci programskog budžeta (tabele od 4 – 6), Prilog 1 i prilog 2, Obrazac 7 i Uputstvo za pripremu programskog budžeta Ministarstva finansija,, možete preuzeti sa zvanične internet stranice opštine: www.malizvornik.rs.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 015/471-896 i 472-862-Služba budžeta.