Одборници Скупштине општине Мали Зворник, на седници у понедељак, 20. децембра, усвојили су предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину.

Буџет општине за наредну годину састоји се од прихода и примања у износу од 621.195.000,00 динара и расхода и издатака у износу од 689.931.050,00 динара.

Буџетски дефицит у износу од 68.736.050,00 динара, биће покривен из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 61.236.050,00 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од 7.500.000 динара.

Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 11.000.000 динара.

Ова средства користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 1.000.000 динара и биће коришћена у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2022. годину образложио је председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, наводећи да ће локална самоуправа у наредној години, између осталог, наставити интензиван рад на побољшању комуналне инфраструктуре, путева, мостова, јавне расвете, електричне и водоводне мреже, унапређењу постојећих услуга и увођењу нових, задовољењу редовних потреба буџетских корисника, те реализацију читавог спектра мера подршке грађанима у циљу побољшања квалитета живота.

Он је најавио да већ у јануару 2022. године предстоји први ребаланс општинског буџета, будући да ће Република Србија из буџетске резерве општини Мали Зворник определити 35.000.000 динара за санацију моста на Борањској реци, на путу Доња Трешница – Амајић, оштећеног у поплавама.

Предвиђен је и наставак радова на уређењу локалне путне мреже и асфалтирање локалних путева у дужини од око 35 километара.

Наводећи остале важне послове и пројекте планиране у 2022. години, Јевтић је рекао да следи и наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже Доња Трешница – Амајић, као и рад на повећању капацитета постојећих водозахвата на подручју општине, у циљу побољшања водоснабдевања и обезбеђивања довољних количина воде током године у свим месним заједницама у општини које су у систему водовода којим управља Јавно – комунално предузеће „Дрина“.

У новој години предвиђена је и ригорознија контрола коришћења минералних сировина на територији општине и плаћања накнаде за експлоатацију рудних богатстава, такозване рудне ренте, која потенцијално представља значајан извор прихода у буџету.

Он је најавио да ће од надлежних инспекцијских служби затражити да утврде стварно стање у овој области и додао да има наговештаја о отварању каменолома у Доњој Борини.

Значајна улагања општина Мали Зворник у новој години планира и у области пољопривреде и руралног развоја, на име чега је у буџету предвиђено 17.750.000 динара, од чега око 15.000.000 динара за субвенције у пољопривреди.

На плану унапређења локалне туристичке понуде, предвиђено је уређење плажа у Сакару и меснијој заједници Центар, за шта је укупно опредељено 15.400.000 динара, од чега за плажу у Сакару 13.000.000 динара, а за уређење плаже у Малом Зворнику 2.400.000 динара.

Са 1.000.000 динара из буџета општина ће финансирати уређење парка у центру Малог Зворника.

На име даље адаптације Подземног града Карађорђевића планирано је 2.000.000 динара, док је за пројекат уређења археолошког налазишта „Орловине“ у буџету општине за наредну годину предвиђено 7.000.000 динара.

Према речима председника општине, издвајања на нивоу прошлогодишњих или већа предвиђена су и у свим осталим секторима од значаја за живот грађана у локалној заједници, укључујући и примарну здравствену заштиту у Малом Зворнику, која је у делокругу рада Дома здравља и подручних амбуланти, на име чега је у буџету за 2022. годину планирано 7.000.000 динара, за трошкове ангажовања специјалиста консултаната, трошкове стручног усавршавања запослених, набавку медицинске и административне опреме, те ангажовање медицинске сестре – техничара.

Он је рекао да су, према утврђеним потребама и приоритетима, средства за функционисање у наредној години предвиђена и за остале установе и организације у општини, као и за рад спортских друштава, удружења грађана, верских организација и других директних и индиректних корисника буџета.

Јевтић је закључио да општина Мали Зворник много тога финансира сопственим средствима из буџета, али и да велики део средстава обезбеђује кроз донаторства, преко различитих домаћих и страних фондова, трудећи се да учествује на што више конкурса и квалитетним предлозима обезбеди финансирање или суфинансирање различитих пројеката на локалном нивоу.

Љиљана Ристановић