02.06.2015.

Učesnici su tokom dva konsultativna sastanka u Privrednoj Komori Srbije 01. juna 2015. godine i Banji Koviljači, 05. mart 2015. godine i diskusija na teme: Upravljanje vodama prvog reda – aktivnije uključivanje lokalne samouprave u planska rešenja i u sistem nadzora, Sistemi monitoringa, osmatranja, civilna zaštita, usklađivanje potreba lokalnih samouprava sa nacionalnom legislativom i uspostavljanje sistema civilne zaštite i uloga NVO sektora, a kroz primenu iskustava na projektu „Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ usvojili sledeće zaključke i preporuke:

 • Potreban je Nacionalni odgovor na klimatske promene, definisan Planom upravljanja rizikom od prirodnog hazarda na nacionalnom nivou.
 • Omogućiti investiranje u preventivne mere zaštite u jedinicama lokalne samouprave (JLS) Zapadne Srbije, po programima koji bi bili zajednički koncipirani (na nivou rečnog sliva reke Jadar i Drina kao međunarodni projekat), a na osnovu članstva u Mehanizmu CZ EU.
 • Unaprediti saradnju sa Privrednom komorom Srbije i komorama prekograničnih regija u oblasti ,,Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“ a na osnovu Sarajevskog Memoranduma o razumevanju o institucionalnom okviru Inicijative za prevenciju spremnosti u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope (DPPI SEE) od 28.11. 2013. godine
 • Obezbediti lokalnim samoupravama resurse za procenu ugroženosti i planiranje preventivnih i operativnih mera CZ kroz Plan zaštite i spasavanja po vrstama opasnosti.
 • Ostvariti bolju saradnju i komunikaciju referenata za zaštitu životne sredine, civilne zaštite i bezbednost svih JLS učesnica u projektu “Dijalog za prevenciju prirodnog hazarda“.
 • Obavezati lokalne samouprave da donesu dva važna razvojna-finansijska dokumenta:
  – Petogodišnji program razvoja zaštite i spasavanja u opštini
  – Godišnji plan razvoja zaštite i spasavanja u opštini
  kao osnovni dokument za materijalizaciju planiranih aktivnosti i obezbeđen instrument sopstvenog učešća pri konkursima za donacije.
 • Nastaviti rad na daljem usaglašavanju nacionalnih propisa u oblasti zaštite životne sredine i CZ sa propisima Evropske unije sa: Direktivom 2007/60/EC, Direktive SEVESO III EU 2012/18/EU i Odlukom Parlamenta i Veća EU br.1313 iz 2013 o Mehanizmu Unije za CZ i Sporazumom o pristupanju Mehanizmu CZ EU.
 • Raditi na implementaciji: Zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje (Službeni glasnik RS, 128/14), Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, 30/10), Zakona o javnim putevima (Službeni glasnik RS, 101/05, 123/07, 101/11, 93/12), Zakona o fondu za zaštitu životne sredine (Službeni glasnik RS, 72/09, 101/11), Zakona o VS (Službeni glasnik RS, 111/09).
 • Predložiti potrebne izmene podzakonskih propisa kojima će se obezbediti da humanitarna pomoć stigne do odredišta po želji donatora.
 • Uspostaviti nacionalnu kontrolu hazarda, uraditi Katastar erozivnih područja Srbije, izraditi Katastar bujičnih tokova, Katastar izvedenih protiverozivnih radova, Kartu seizmo-rizika…
 • Obezbediti sredstava za održavanje donirane opreme CZ (vatrogasnih vozila i vozila HMP), kroz Fond za zaštitu i spasavanje.
 • Obezbediti angažovanje neophodnog stručnog kadra – menadžere CZ u lokalnim samoupravama koji bi se bavili isključivo procenom ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugi nesreća/rizikom, zaštitom i spasavanjem i povezati ih funkcionalno i organizaciono sa referatima zaštite ŽS.
 • NVO-i treba da budu osnaženi i podstaknuti od države i same lokalne zajednice kroz oblike pomaganja konkretnih projekata i aktivnosti čiji konačni korisnici će biti lokalne zajednice.
 • Raditi na podizanju nivoa javne svesti – kroz informisanje javnosti, edukaciju građana, a posebno mladih, adekvatnim aktivnostima u školama i namenskim programima koje bi sprovodile NVO u jedinicama lokalne samouprave. 

Ovi zaključci biće dostavljeni:
Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije
Ministarstvu javne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije
Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije
Kancelariji za pomoć poplavljenim područjima
Skupštinama opština na teritorijama regiona Podrinja
Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom, Beograd
Privrednoj Komori Srbije
Regionalnom centru za životnu sredinu, Beograd
Švedskoj razvojnoj agenciji – SIDA

Usvojeno od strane učesnika radionice:

Eko Drina, Mali Zvornik
Omladinsko – ekološko udruženje „Naša Ljubovija“, Ljubovija
Unija ekologa UNEKO, Beograd
Unija ekologa “Podrinje”, Mali Zvornik
Unija ekologa UNEKO, Šabac
Kancelarija za mlade Mali Zvornik
Kancelarija za mlade Šabac
Udruženje pčelara ”Matica” Mali Zvornik
Udruženje žena “Nezaborav” Mali Zvornik
Kancelarija za mlade Loznica
Odred izviđača ”Gučevo” Loznica
PSK ”Soko” Krupanj
Udruženje ”Eko bike”
SO Mali Zvornik
SO Ljubovija
SO Loznica
SO Krupanj
SO Bogatić
SO Osečina
Udruženje građana “Nimbus” Loznica
Udruženje Ljon, Ljubovija
Planinarski klub “Gučevo” Loznica
ENVITECH, Beograd
Udruženje “Košutnja stopa” Mali Zvornik
IIP “Loznica Info”
“Eko Centar”, Beograd
Udruženje ”Zeleno oko” Krupanj
Udruženje “Ekos” Šabac
Hidroelektrana “Zvornik” Mali Zvornik
Udruženje “Građanski savet opštine Mali Zvornik”