Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18 i 4/21), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Utvrđeni Nacrt Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu, daje se na javnu raspravu od 05.10.2022. do 20.10.2022. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 20.10.2022. godine  u 10:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o četvrtim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2022. godinu”.

PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Jevtić, s.r.

Javni poziv

Zaključak

Program javne rasprave

Nacrt Odluke 

Izveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi

Nema primljenih predloga

Nema primljenih komentara

Nema primljenih sugestija

Nema primljenih pitanja