Mali Zvornik, 27.04.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/153
Dana: 27.04.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), i u skladu sa Instrukcijom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 27.04.2020. godine doneo je:

N A R E D B U

I

          Naređuje se svim  kozmetičkim i frizerskim salonima na teritoriji opštine Mali Zvornik, da se moraju pridržavati sledećih mera prevencije u cilju sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti  COVID-19: 

 1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcija ruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon)
 2. Na ulazu u salon mora biti instalirana dezo barijera (podmetač natopljen dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom)
 3. Prilikom otvaranja i zatvaranja salona, dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, kao i pod salona. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,
 4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi od minimalno 70% alkohola,
 5. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga salona telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,
 6. U salonu može boraviti ograničen broj korisnika, tako da razdaljina između dva korisnika bude minimum 2 metra (koristiti svaku drugu stolicu i sl),
 7. Prilikom rada sa korisnicima, obavezno je nošenje zaštitne maske i rukavica,
 8. Prilikom pružanja usluga higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće, da takve usluge ne pružaju,
 9. Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, naročito oni koji se neposredno koriste na korisniku (češljevi, peškiri, makaze, kreveti, instrumenti u kozmetičkim salonima, itd) moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Po mogućstvu koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine(peškir, zaštitni ogrtači za korisnike i sl.) obavezno ih koristiti samo za jednog korisnika,
 10. Otpadni materijal koji nastane u radu salona pokupiti i staviti u jednu kesu za đubre koju treba dobro zavezati, pa staviti u još jednu kesu i odložiti na za to predviđeno mesto,
 11. Upotrebljene peškire i drugu tekstilnu galanteriju odložiti u posebno određenu kesu, te ih na kraju radnog dana oprati u mašini za veš sa korišćenjem praška za veš na visokoj temperaturi,
 12. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, sobe za presvlačenje, tuš kabine, kupatila, WC i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog pojedinačnog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,
 13. Radne površine, stolice i stolovi koji se ne koriste često moraju se dezinfikovati minimum jednom u toku radnog dana,
 14. Ceo prostor salona, sa svim pratećim prostorijama mora svakodnevno biti dezinfikovan nakon završetka rada salona,
 15. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti  COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma-kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice salona dužno je da bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravalja-   COVID ambulanti,
 16. U slučaju sumnje da neko od korisnika ima simptome zarazne bolesti  COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma-kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice salona dužno je da bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija salona, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravalja-COVID ambulanti.

II

Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe vršiće Komunalni inspektor opštine Mali Zvornik.

III

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje da važi tačka 2. Naredba broj 06-668/37 od 21.03.2020. godine.

IV

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet staranici opštine Mali Zvornik. 

V

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.