Mali Zvornik, 27.04.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/154
Dana: 27.04.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), i u skladu sa Instrukcijom Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 27.04.2020. godine doneo je:

A R E D B U

I

Naređuje se teretanama i fitnes klubovima na teritoriji opštine Mali Zvornik, primena mera prevencije u cilju sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19
u oblasti rekreativnog sporta:

1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes,
2. Na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera,
3. Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,
4. Prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola,
5. Svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena,
6. Korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene,
7. Korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,
8. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,
9. Raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje 2 metra, odnosno 10 metara kvadratnih po vežbaču,
10. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati nakon svake upotrebe,
11. U slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja – COVID ambulanti,
12. U slučaju da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID-19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje), zaposleni i /ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga zamole da napusti prostorije kluba sa preporukom da se odmah javi nadležnom domu zdravlja COVID ambulanti.

II

Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe vršiće Komunalni inspektor opštine Mali Zvornik.

III

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet staranici opštine Mali Zvornik.

IV

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.