Mali Zvornik, 05.05.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/164
Dana: 05.05.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41.Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 05.05.2020. godine doneo je:

N A R E D B U

I

Imajući u vidu aktuelnu situaciju a zbog potreba određenog dela stanovništva na teritoriji opštine Mali Zvornik, nalaže se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, da pristupi realizaciji projekta „Odgovor na KOVID 19 pandemiju na teritoriji Mačvanskog i Kolubarskog okruga“, u saradnji sa Asocijacijom Duga, radi obezbeđenja i podele 50 humanitarnih paketa na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Realizaciju navedenog projekta sufinansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a uslov donatora je obezbeđenje dela sredstava od strane učesnika u projektu 

II 

Zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Zvornik da obezbedi sredstva za sufinansiranje projekta iz tačke 1. ovog Zaključka u iznosu od 75.000,00 dinara, odnosno 1.500,00 dinara po paketu koji će se deliti. 

III 

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik. 

IV 

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.