Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za finansije,
opštu upravu i društvene delatnosti
Broj: 401-1084/18-02
Dana 31.07.2018.godine
Mali Zvornik 

BUDŽETSKIM KORISNICIMA OPŠTINE MALI ZVORNIK 

PREDMET: Dostava Uputstva za pripremu budžeta opštine Mali Zvornik za 2019.godinu sa projekcijama za 2020. i  2021. godinu

Postupak pripreme i donošenje budžeta na svim nivoima vlasti uređen je Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014,103/15, 99/16 i 113/17 u daljem tekstu: Zakon).

Budžetskim kalendarom za nivo lokalne vlasti propisano je da lokalni organ uprave za finansije izdaje uputstvo za pripremu nacrta budžeta za narednu godinu do 01.avgusta tekuće godine, a da direktni korisnici sredstava budžeta dostavljaju predloge svojih finansijskih planova nadležnom organu, najkasnije do 01. Septembra tekuće godine.

Budžetskim kalendarom propisano je da Vlada Republike Srbije usvaja Fiskalnu strategiju do 15. Juna i dostavlja istu Narodnoj skupštini, kao i lokalnoj samoupravi. Narodna skupština do 30.juna dostavlja komentare i preporuke na Fiskalnu strategiju. Do 5. jula Ministarstvo finansija dostavlja uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalnoj vlasti, kao i Fiskalnu strategiju.

Kako Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019.godinu, kao i  Fiskalna strategija nije dostavljena lokalnoj vlasti, niti je objavljena na sajtu Ministarstva finansija     ( nisu doneta u zakonom utvrđenom roku), Odeljenje za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti- služba budžeta  Uputstvo za pripremu odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019.godinu daje bez usvojene Fiskalne strategije za 2019. godinu i Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalnih vlasti za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Ovo Uputstvo je, međutim, izrađeno na osnovu odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o finansiranju lokalne samouprave i važećih osnovica za obračun i isplatu plata u državnim organima i  javnim službama, Fiskalne strategije za 2018.godinu  sa projekcijama za 2019. i 2020.godinu i Uputstva za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu sa projekcijama za 2019 i 2020.godinu.

U skladu sa odredbama člana 36, 40,i 41. Zakona o bnudžetskom sistemu, a na osnovu postojećih dokumenata – Uputstva i fiskalne strategije za 2018.godinu,  dostavljamo svim korisnicima budžeta opštine Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu  sa projekcijama za 2020. i 2021.godinu.

Uputstvo koje vam dostavljamo u prilogu, sadrži osnovne ekonomske pretpostavke, smernice i parametre na osnovu kojih ste u obavezi da izradite svoje Predloge finansijskih  planova za 2019. godinu i projekcije za naredne dve fiskalne godine.

Kada budu doneto uputstvo i Fiskalna strategijata od strane Ministarstva finansija, te ukoliko se njima budu definisali drugačije smernice, ciljevi i parametri, Služba budžeta će blagovremeno dostaviti dopunjeno Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2019. godinu  sa sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu. 

U skladu sa članom 28. i 112. Zakona, od donošenja odluke o budžetu za 2015. godinu, sve lokalne samouprave i korisnici budžetskih sredstava su u obavezi da svoje finansijske planove planiraju u skladu sa programskom metodologijom, a od odluke o budžetu za 2017.godinu prilikom pripreme programskog modela budžeta definišu se rodno odgovorni ciljevi,rodni indikatori učinka, ishoda i rezultata, kojima se prikazuju planirani očekivani doprinosi programa, programske aktivnosti ili projekta ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Korisnici budžetskih sredstava su u obavezi, da dostave predloge finansijskog plana, usvojen od nadležnih organa, na propisanim obrascima koji su dostupni na sajtu opštine i u službi budžeta, na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije sa detaljnim obrazloženjem  i opisom rashoda i izdataka i sa navedenim pravnim osnovom, kao i izvora finansiranja. Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora- odgovornog lica i overen pečatom.  

Prema budžetskom kalendaru, član 31. Zakona o budžetskom sistemu, rok za dostavljanje predloga finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije je  01.septembar 2018.godine.

Raspored i prenos sredstava budžetskim korisnicima u 2019. godini vršiće se na bazi tačno utvrđenih kvota. Zbog toga je neophodno da što detaljnije obrazložite i opišete svoje rashode i izdatke i time omogućite organu nadležnom za finansije da blagovremeno i sveobuhvatno sagleda ukupno potrebna sredstva na nivou opštine, odnosno za sve namene i sve korisnike budžeta, i u skladu sa tim dostavi Nacrt budžeta za 2019.godinu Opštinskom veću na utvrđivanje predloga Odluke i  dostavi Skupštini opštine na usvajanje.

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Mali Zvornik za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu sa pratećim obrascima –  Prilog 1 i prilog 2, Prilog 3 – Obrazac KI – Obrazac za predlaganje ideje kapitalnog projekt,  Prilog 4 – Obrazac KR – Zahtev za finansiranje KP cija je realizacija u toku, Prilog 5 – Obrazac KF – Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta i Uputstvo za pripremu programskog budžeta Ministarstva finansija, sa ciljevima programa i programskih aktivnosti,  možete preuzeti sa zvanične internet stranice opštine: www.malizvornik.rs.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone: 015/471-896 i 472-862 Služba budžeta.

S poštovanjem,

      RUKOVODILAC ODELJENJA
ZA FINANSIJE, OPŠTU UPRAVU
       I DRUŠT.DELATNOSTI                                    VD  NAČELNIK

  Milan Jevtić, dip.ekonomista                   Slavica Simeunović, dipl.prav.

Uputstvo i obrasci za dostavljanje predloga