На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС ,47/2013 и 68/14) и члана 68. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник број: 5/15-пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 3/09 и 2/14), Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 27.11.2015.. године, доноси 

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ И РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2015.ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ  НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 Члан 1.

Овим решењима утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Мали Зворник и одређују се просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2015.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Мали Зворник. 

Члан 2.

На територији општине Мали Зворник одређено је три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Мали Зворник, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: Зона 1, Зона 2 и Зона 3, с тим да је утврђено да је Зона 1 најопремљенија зона.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Мали Зворник износе:

 

Групе непокретности

Назив зоне

Зона 1-најопремљенија зона

Зона 2

Зона 3

1. Грађевинско земљиште

/

/

/

2. Пољопривредно земљиште

/

/

113,48

3. Шумско земљиште

             42,36

        42,36  

42,36

4. Станови

39.403,06

/

13.600,00

5. Куће за становање

/

/

14.227,45

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе

за обављање делатности

/

/

24.400,00

7. Гараже и гаражна места

/

/

4.800,00

Члан 3.

Одређују се просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2015.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Мали Зворник:

 

– грађевинско земљиште…………………………………………….. 866,00

– пољопривредно земљиште………………………………………… 625,00

– стан ………………………………………………………………… 41.119,93

– куће за становање………………………………………………. 30.000,00

– пословне зграде и други (надземни и подземни)

   грађевински објекти који служе

   за обављање делатности……………………………………… 39.000,00

– гаража  и гаражна места………………………………………. 12.500,00 

Члан 4.

Ова решења објавити у Службеном листу општине Мали Зворник и на интернет страни општине Мали Зворник.

Члан 5.

Овa решењa ће се примењивати од 01. јануара 2016. године.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

Број: 06-2329
Дана:27.11.2015.године
У Малом Зворнику                           

                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                               И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                              Зоран Јевтић,с.р.

 

 

 

              На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,99/2013 и 125/2014), члана 11. и 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС , 47/2013 и 68/14), и члана 37. Статута општине Мали Зворник (“Сл. лист општине Мали Зворник“, број 5/15-пречишћен текст), Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 27.11.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији општине Мали Зворник. 

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,4%;
2) на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,00%;
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту: 

На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 динара

0,4 %

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара

Порез из подтачке 1) + 0,6 % на износ преко 10.000.000 динара

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара

Порез из подтачке 2) + 1,0 % на износ преко 25.000.000 динара

4) преко 50.000.000 динара

Порез из подтачке 3) + 2,0 % на износ преко 50.000.000 динара

 Члан 3.

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину. 

Члан 4.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину број 06-1656 од 27.11.2013. године (“Сл. лист општине Мали Зворник“, број 8/13). 

Ову одлуку објавити на интернет страни општине Мали Зворник. 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Мали Зворник, а примењује се од 01. јануара 2016. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06 -2331                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
Дана:27.11.2015.                                                                                      
                 СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Мали Зворник                                                                                                                 Боривоје Радић, с.р.

                                                            

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У члану 36. закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину прописана је обавеза јединицама локалне самоуправе да најкасније до 30. новембра 2015. године , за потребе утврђивања пореза на имовину од 01.01.2016. године објаве између осталог и Oдлуку о стопама пореза на имовину.

Новина је што се овом Одлуком прописује стопа 0,00% на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге.

На висину пореске обавезе по основу пореза на имовину за пољопривредно и шумско земљиште од утицаја је не само висина пореске основице, већ и стопа по којој се утврђује порез. Имајући у виду да је у надлежности скупштине јединице локалне самоуправе да пропише стопе пореза на имовину до висине пореских стопа утврђених чланом 11.Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“ бр.26/01…68/14), скупштина јединице локалне самоуправе овлашћена је да прописивањем одговарајуће пореске стопе за земљиште(обвезника који воде и обвезника који не воде пословне књиге) одреди оптимално пореско оптерећење за то земљиште по основу пореза на имовину.

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 11. став 1.тачка 1) и 2) Закона о порезима на имовину којим је одређено да стопе пореза на имовину износе:

1) на права на непокретностима пореског обвезника који води пословне књиге –до 0,40%

2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге-до 0,30%

Имајући у виду тешку ситуацију у пољопривреди и подстицајне мере које предузимају други државни органи, сматрамо оправданим доношење Одлуке којом се  прописује стопа 0,00% на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге, као допринос општине Мали Зворник ублажавању последица кризе у овој области.

За спровођење ове Одлуке нису потребна финансијска средства. 

ОПШТИНСКА УПРАВА

 

 

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину>>>

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Мали Зворник>>>