Република Србија
Општина Мали Зворник
Општинска управа
Број 06-835
Дана  9.5.2016. године
Мали Зворник 

П О З И В
за подношење евиденционе пријаве 

Позивају се закупци станова на неодређено време под којима се сматрају лица, носиоци станарског права која су то право стекли у складу са законом, односно по сили закона и која, на основу уговора о закупу стана и/или одлуке надлежног органа, односно на основу правоснажног судског решења који замењује уговор о закупу стана, користе стан на подручју општине Мали Зворник: 1) у својини грађана; 2) који припада задужбини; 3) који припада фондацији; 4) који је у поступку враћања одузете имовине, да у року од 30 дана од дана објављивања овог Позива тј. од дана 10.5.2016. године општини Мали Зворник поднесу евиденциону пријаву. 

Евиденциону пријаву подносе наведена лица, као и лица која су они овластили.

Евиденциону пријаву могу поднети и власници станова на којима је засновано право закупа на неодређено време.

У евиденционој пријави достављају се подаци о:

1) подносиоцу пријаве – име, име родитеља, презиме, јединствени матични број грађана, адреса и општина становања;

2) правном основу коришћења стана, као податак који доставља само закупац стана на неодређено време, уз подношење доказа о оствареном праву;

3) непокретности која је у закупу и закупцу – опис стана, у смислу броја соба и површине стана у m², локација стана, у смислу навођења општине, места, улице и броја, спрата, броја стана, катастарске општине у којој се стан налази, име и презиме лица које је носилац права закупа на неодређено време;

4) члановима породичног домаћинства, као податак који доставља само закупац стана на неодређено време – име и презиме члана породичног домаћинства, сродство са носиоцем права закупа, јединствени матични број грађана, уз подношење доказа о својству члана породичног домаћинства.

Евиденциона пријава подноси се у два примерка, непосредно или поштом препоручено, општини Мали Зворник, улица Краља Петра I број 38, 15318 Мали Зворник.

Министар надлежан за послове становања прописао је образац евиденционе пријаве Правилником о обрасцу евиденционе пријаве закупа на неодређено време у становима у својини грађана, задужбина и фондација, као и станова у поступку враћања одузете имовине (,,Службени гласник РС“ број 114/15).

 

Уз пријаву подноси се:

1) уговор о закупу стана и/или копија акта о додели стана у закуп на неодређено време или правоснажно судско решење које замењује уговор о закупу стана за лица из члана 2. овог закона;

2) идентификациони документ закупца и доказ о својству члана његовог породичног домаћинства (увид у извод из матичне књиге рођених закупца и члана његовог породичног домаћинства);

3) доказ о пребивалишту закупца и чланова његовог породичног домаћинства (давање на увид личне карте или и/или фотокопија уверења о пребивалишту);

4) уверење управе јавних прихода јединице локалне самоуправе да се лице из члана 2. овог закона и чланови његовог породичног домаћинства не воде у службеној евиденцији као власници непокретности по основу локалних јавних прихода;

5) изјава под кривичном и материјалном одговорношћу лица из члана 2. овог закона и чланова његовог породичног домаћинства да немају на други начин решено стамбено питање, односно да немају у својини одговарајући стан за стално становање у смислу закона који уређује становање;

6) доказ о власништву стана и уговор о закупу стана уколико је он закључен, који подноси власник стана на којем је засновано право закупа на неодређено време;

7) доказ о покренутом или правоснажно окончаном поступку реституције, који подноси власник стана.

Уз пријаву се подносе оверене фотокопије докумената, чија је овера ослобођена плаћања такси у сврху примене овог закона.

У случају када евиденциону пријаву подноси закупац на неодређено време и власник стана за исти стан, лице које врши евиденцију у надлежној јединици локалне самоуправе приликом евиденције извршиће спајање евиденционих пријава у једну и евидентираће само једном закупца на неодређено време.

Под чланом породичног домаћинства закупца стана, сматрају се: супружник и ванбрачни партнер, дете (рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторак), родитељи закупца и његовог супружника и ванбрачног партнера, као и лице које је закупац по закону дужан да издржава, као и сви директни потомци закупца (рођени у браку или ван брака, усвојени или пасторци) и њихови супружници и ванбрачни партнери. 

                                                                      Начелник ОУ
                                                             Владимир Петровић, с.р.

Позив>>>