На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС ,47/2013 и 68/14), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 68. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник број: 10/08, 13/08, 2/09 ,2/12 и 9/13) и члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ број 3/09), Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 28.11.2014. године, доноси 


РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ И РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2014.ГОДИНУ УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ  НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК


Члан 1.

Овим решењима утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Мали Зворник и одређују се просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2014.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Мали Зворник.

 

Члан 2.

На територији општине Мали Зворник одређено је три зоне за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Мали Зворник, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: Зона 1, Зона 2 и Зона 3, с тим да је утврђено да је Зона 1 најопремљенија зона.

 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Мали Зворник износе:

 

Групе непокретности

Назив зоне

Зона 1 -најопремљенија зона

Зона 2

Зона 3

1. Грађевинско земљиште

/

/

/

2. Пољопривредно земљиште

/

/

214,00

3. Шумско земљиште

/

/

40,55

4. Станови

41.119,93

/

13.600,00

5. Куће за становање

/

/

13.600,00

6. Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе

за обављање делатности

/

/

24.400,00

7. Гараже и гаражна места

/

/

3.600,00

Члан 3.

Одређују се просечне цене одговарајућих непокретности на основу којих је за 2014.годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Мали Зворник:

 

– грађевинско земљиште…………………………………………….866,00

– пољопривредно земљиште……………………………………….625,00

– стан …………………………………………………………… 41.228,64

– куће за становање……………………………………….. 30.000,00

– пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе

   за обављање делатности……………………………… 39.000,00

– гаража  и гаражна места………………………………. 12.500,00

 

Члан 4.

Ова решења објавити у Службеном листу општине Мали Зворник и на интернет страни општине Мали Зворник.

 

Члан 5.

Овa решењa ће се примењивати од 01. јануара 2015. године.

 

 

Број:06-1960                                                                                  Одговорно лице/

У Малом Зворнику, дана 28.11.2014. године                            Председник општине
                                                                                                      Зоран Јевтић, с.р. 

 

 

 

Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину

 

Архива пореских Одлука за 2014. годину>>>