Mali Zvornik, 30.03.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/84
Dana: 30.03.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), člana 17. Uredbe o sastavu i načinu štabova za vanredne situacije (“Službeni glasnik RS“, broj 98/2010) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020) Opštinski štab za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj 30.03.2020. godine doneo je 

Z A K LJ U Č A K

I

Do zaključenja ugovora za Javno privatno partnerstvo, javna nabavka javnog prevoza građana sprovešće se na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije u skladu sa članom 7. Zakona o javnim nabavkama.

II

Ovu naredbu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.